Herstel Ondersteunend Werken

Definitie Herstel Ondersteunende Zorg herzien

Herstel is een zelfstandig naamwoord, afgeleid van herstellen. Herstellen kan gelezen worden als genezen of beter worden. Deze term of definitie van het woord herstellen is vaak toepasbaar op medische veelal lichamelijke aandoeningen. Aandoeningen die een grote kans van slagen hebben om van te genezen/beter van te worden.

Herstel zoals in de zorg en welzijn sector gebruikt wordt, heeft een emancipatiedoel.

Het gaat over mensen die maatschappelijk niet makkelijk mee kunnen komen. Hun bewegingsruimte is soms ook lichamelijk en geestelijk beperkter. Ze zijn vaker sociaal geïsoleerd en door stigma en onbekendheid worden ze ondergewaardeerd.
Hun eigenwaarde heeft zo door allelei oorzaken een behoorlijke deuk opgelopen. Dit wordt versterkt doordat ze weinig maatschappelijk waardering ervaren. Ook ondersteuners en hulpverleners kunnen hier een negatief beïnvloedende rol in spelen terwijl ze zogezegd moeten helpen.

Ondersteunen en Empowerment

Ondersteunen is de nieuwe manier voor helpen. Door iemand te ondersteunen, neem je niet gelijk alles van iemand over. Je ondersteunt een handeling of activiteit met het oogpunt de eigen redzaamheid te bevorderen. Iets weer aanleren is beter dan dat het voor je gedaan moet worden. Het gaat soms om leren leven met een blijvende beperking en daarnaast om het weer oppakken van verwaarloosde sociale rollen. Te denken valt aan een rol als moeder, zoon, buurvrouw, vriend, werknemer of vrijwilliger. Die rollen weer innemen ondersteunt het proces van zelfvertrouwen en eigenwaarde verkrijgen. Empowerment heet dit ook wel.
Zo is iemand weer meer in staat mee te doen in de samenleving en daaraan een bijdrage te leveren.

Om wie gaat dan

Met Herstel Ondersteunend Werken hebben we het over welzijnsondersteuning van mensen uit de ggz en verslavingszorg, maar evenzeer voor mensen die andere belangrijke vraagstukken in het leven moeten overwinnen. Dat kan spelen bij mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), mensen in armoede en/of met schulden en nieuwkomers.

Herstel Ondersteunend Werken focust zich niet op genezing of op beter worden. Herstel Ondersteunend Werken is gericht op het leren omgaan met je beperkingen. Omgaan met tegenslag: veerkracht en weerbaarheid inzetten en zo sociale rollen oppakken, vergroten van mogelijkheden op maatschappelijke participatie.

Herstel Ondersteunend Werken is erop gericht:
  • het leven met een aandoening of andere sociale ongemakken, dragelijker te maken.
  • het accent op het verminderen van de draaglast om te buigen naar de ontwikkeling van meer draagkracht.
  • om met een bejegening, die gebaseerd is op een evenwaardige, menselijke en respectvolle benadering met elkaar te om te gaan.
  • om een leven met perspectief aan het sociaal welzijn van iemand te vergroten, waarbij zo nodig zorg ter ondersteuning daarvan wordt toegevoegd.