Projecten

 

Projecten & Partners

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) heeft in samenwerking met derden diverse projecten opgezet. Lees op deze pagina meer over deze projecten.

Iedereen doet mee in Lewenborg
Welkom in de buurt
Hup, Servicebureau Ervaringsdeskundigheid

 

 

De Oude Bieb Lewenborg Groningen

Iedereen doet mee in Lewenborg

Bezoekers van bewonersinitiatief De Oude Bieb in Lewenborg ervaren moeilijkheden met het op eigen kracht aansluiten bij de samenleving. Samen met Stichting De Oude Bieb startte het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) in 2018 een tweejarig pilotproject met als doel de sociale cohesie in deze wijk te verbeteren. In het project worden vrijwilligers met behulp van ervaringsdeskundigen door middel van coaching, training en een gericht aanbod van cursussen  zo toegerust dat zij in een veilige en prettige sfeer kunnen werken. Op die manier kunnen zij de bezoekers van De Oude Bieb op hun gemak stellen en steunen in het meedoen en meedenken, zodat de zelfregie van de bezoekers toeneemt en de afhankelijkheid ten opzichte van hulpverlening afneemt. Het project is tot nu toe succesvol: zowel vrijwilligers als bezoekers merken positieve effecten op.

Welkom in de Buurt

Steeds meer mensen gaan vanuit beschermd wonen en opvang van de GGZ en Verslavingszorg weer zelfstandig wonen in de buurt. Het bevorderen van uitstroom is echter geen makkelijke opgave: er is op allerlei vlakken ondersteuning nodig en er zijn onvoldoende betaalbare woningen. Het project “Welkom in de Buurt” stimuleert innovaties die de uitstroom en integratie van mensen die vanuit beschermd wonen en opvangsituaties weer zelfstandig gaan wonen in de buurt vergemakkelijkt. Hoe wordt een persoon opgevangen in de wijk, hoe besteedt die zijn/haar tijd en waar heeft hij/zij hulp bij nodig zijn vragen die in dit project centraal staan.

Ervaringsdeskundigen van het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) leveren een bijdrage aan de deelprojecten “Ervaringsdeskundige ondersteuning”, “Buurtman/vrouw” en “Bouwen aan mijn toekomst”.

Lees verder

Hup, Servicebureau Ervaringsdeskundigheid

Het Servicebureau Ervaringsdeskundigheid Hup stimuleert de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg- en welzijnsbranche. Het bureau bemiddelt tussen ervaringsdeskundigen, werkgevers en de opleiding tot ervaringsdeskundige. Het bureau koppelt bijvoorbeeld werkgevers aan ervaringsdeskundigen en stagiaires. Ook draagt Hup met advies over succes- en faalfactoren in de praktijk en het formuleren van randvoorwaarden bij aan het goed functioneren van ervaringsdeskundigen. Zo wordt een succesvolle inzet van ervaringsdeskundigheid met ervaring in de Zorg en Welzijn bevorderd.

Hup kan bijvoorbeeld bijdragen aan:

  • Het verwerven van deskundig personeel voor instellingen op het gebied van zorg en welzijn;
  • Het voorkomen van uitval van ervaringsdeskundigen tijdens hun stage of werk;
  • Het stimuleren van woningcorporaties om ervaringsdeskundigen in te zetten en zo escalerende situaties vermijden;
  • Het koppelen van studenten aan goede stage- en arbeidsplaatsen.

Ook biedt het servicebureau deskundigheidsbevordering, intervisie en supervisie aan ervaringsdeskundigen en stelt het praktijkervaring beschikbaar voor het inrichten van opleidingscurricula. Het bureau heeft een onafhankelijke status en brengt met theoretische en praktische kennis alle partijen bijeen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid. Servicebureau Ervaringsdeskundigheid Hup beschikt over een breed netwerk aan opleidingen en organisaties en werkt nauw samen met de landelijke vakvereniging en met het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool.

 

Hanzehogeschool Groningen

In het netwerk IWP Ervaringsdeskundigheid van de Hanzehogeschool werken we aan de kwaliteit en plaatsing van ervaringsdeskundigen.

Hub Haren

De Hub Haren herbergt veel initiatieven, waaronder CéZetPé. Ook daar wordt samenwerking gezocht en operationeel met sociale ondernemers en coaches.